Čestereg
 Istorijat sela
 Geografski položaj
 O.Š. Petar Kočić
 Sport
 Udruženja
 Foto galerija
 Zanimljivosti
 Forum
 Mesna zajednica
 Crkva
 Kontakt

 

 

Izvod iz zapisnika MZ Čestereg i Ugovor o zakupu

   Čestereg, 25.05. 2016.

Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број:14-20/16

Дана: 05.02.2016. године

                                                         ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

             са двадесте седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 01.02.2016. године у просторијама Месне заједнице Честерег са почетком у 20 сати.

            Седници присуствују: Бекић Јовица, Вукелић Зоран,Глигић Марко, Дукић Зоран, Иванчевић Радојица, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде, Салак Небојша, а одсутан: Богић Бранко, те Савет може правоснажно одлучивати.

            Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Раде Обрадовић:

 

                                                                     Дневни ред:

 1.  Усвајање Записника са деветнаесте седнице Савета Месне заједнице Честерег

2.   Извештај о реализацији Финансијског плана за 2015. годину и самодоприноса    

    у 2015.години

3.   Усвајање Плана набавки за 2016,годину

4.   Решавање по захтеву Футнес клуба „Томази“ Честерег

5.      Решавање по захтеву ФК “Напредак”

6.      Решавање по захтеву вртића у Честерегу

7.      Текућа питања

 

Ад. 1

            Записник са деветнаесте седнице Савета једногласно је прихваћен.

 

Ад. 2

           Присутни су упознати са извршењем финансијског плана и самодоприноса за 2015. годину и на исти нису имали примедбе .

            Председник је констатовао да су извештаји једногласно прихваћени.

 

Ад. 3

          Чланови Савета су упознати са обавезом прихватања плана набавки за 2016.годину, као и да План набавки ради општинска служба за набавке у Mесним заједницама.

            Након овог План набавки је једногласно усвојен.

  

Ад. 4

          Чланови Савета су упознати са захтевом Фитнес клуба „Томази“ за финансијску помоћ у решавању постављања видео надзора око Дома културе.

            Бане Ескић је испредклуба образложио потребу постављања видео надзора како би се могло пратити понашање и однос према справама у самом клубу као и догађања испред клуба, и око Дома како би се предупредиле штете од неодговорних појединаца.

            Затим је истакао да се на позив из Клуба одазвао и укључио у рад Клуба организационо, финансијски са жељом да Клуб функционише на најбољи начин и да своја сазнања од познаника и пријатеља из те области пренесе на рад у Клубу.

            Упознао је присутне да у Клубу обавља функцију Заменика председника и да сву своју позитивну енергију користи како би се обезбедили што бољи услови за рад са квалитетним програмима. У поступку је активност за проширење делатности клуба где би се корисници могли освежити безалкохолним напицима, користити интернетом и слично. Како би се све то обезбедило у теретану је уложено око 700.000,00 динара.

            Вукелић Зоран изнео став да неоспорава жељу за радом ,али истиче легалност у раду, односно да се о свим изменама прибави сагласност  Савета  месне заједнице.

            Предлаже да Бане изнесе начин функционисања и финансирања рада Клуба.

            Дукић Зоран Сматра да је од самог почетка кренуло како не треба, и да је све што се радило требало радити у сарадњи са Месном заједницом. Истиче да је просторија додељена за фитнес клуб, а не за кафић и да су се самоиницијативно радиле многе ствари.

            Бане Ескић објашњава да није у питању кафић него се ради о проширењу делатности и да су само у питању освежавајући напици и кориштење интернета.

Затим је рекао да је чланарина 800,00 динара и да ће се из тих средстава финансирати радник на одржавању чистоће и фитнес тренер. Очекује и помоћ у функционисању и од  Спортског савеза општине Житиште, Месне заједнице као и учествовање на конкурсима секретаријата и помоћ донатора.

            Вукелић Зоран након завршене расправе предлаже да трошкове струје и грејања сноси Клуб и да се о кориштењу простора сачини Уговор примена овог да буде од 01.02.2016. године.

            Радојица Иванчевић предлаже да се пошто постоји обострана воља за сарадњу за до сада остварене трошкове Клуб акцијом повади све пањеве  посечених стабала поред путева како се исти неби оштећибали од жила које и даље продиру кроз земљу.             Председник је ставио предлоге на гласање и донете су Одлуке

            Већином гласова уз један уздржан глас да се захтев за помоћ у постављању видео надзора одбије пошто тренутно за то нема планираних средстава-

            Једногласно прихваћен Вукелићев предлог да Клуб сноси трошкове грејања и струје као и да се сачини Уговор о кориштењу простора за Фитнес  клуб.

            Заједнички прихваћен Иванчевићев предлог да се поваде акцијом Клуба преостали пањеви.

 

Ад. 5

             Мајкић Милан у складу са ранијим захтевом, обраћа се Савету за помоћ у финансијским средствима како би ФК могао да функционише на задовољавајући начин, а да би по њиховим предвиђањима било неипходно минимално 20.000,00 динара помоћи од стране Месне заједнице.

            Дукић Зоран сматра да се за озбиљан рад мора радити боље него до сада, а да што се Савета тичепомоћ неће изостати.

            Радојица Иванчевић предлаже да се Фудбалском клубу месечно пребацује 25.000,00 динара како би клуб нормално функционисао.

            Овај предлог је председавајући ставио на гласањеи предлог је једнигласно прихваћен. Дотацију започети у фебруару.

 

Ад. 6

            По захтеву вртића договорено је да се види конкретно која су средства у питању па ће се донети потребна одлука.

 

Ад. 7

 -          Вукелић Зоран истакао да постоји могућност изградње бетонске стазе кроз парк и до цркве те да се у том смислу донесе одговарајућа одлука.

            На предлог није било примедби и донета је једногласно Одлукада се приступи неопходним припремним радњама за изградњу бетонске стазе од улаза из главне улице до цркве и даље до улице Петра Шкундрића.

-          Савет је упознат о нередовном плаћању потрошње струје од стране агенције  С&С  и да је уплаћено 19.300,00 динара што није ни 50% од исказане потрошње на контролном бројилу где је потрошња када се одбије потрошња базне станице за предајник, 6.077KW

Одлучено је једногласно да се агенцији пошаље допис, опомена о потреби плаћања дуга, и да се предложи потписивање Уговора у будућем кориштењу просторије.

-          Марко Глигић  је упознао Савет о намери да се на прикладном месту реализује идеја о организацији Штрапаријаде у Честерегу, а финансијска обавеза би била занемарљива.

 

Овим је дневни ред исцрпен и седница је завршена у 23 сата.

 

            Секретар:                                                                          Председник Савета

          Раде Бјелајац                                                                             МЗ Честерег

                                                                                                            Раде Обрадовић

 

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 40-4/15

Дана: 01.12.2015. год.

                    На основу Одлуке Савета Месне заједнице Честерег од 25.03.2015. године и записника о отварању понуда по огласу од 29.04.2015.године закључије се

                                                          У Г О В О Р

                   Уговорне стране: 1. Месна заједница Честерег коју заступа председник Савета Раде     

                                                    Обрадовић, у даљем тексту закуподавац и

                                                 2. Тања Сирар из Честерега улица Симе Шолаје бр. 33 са бројем личне карте 005653738 издате од Полицијске станице Житиште, у даљем тексту закупац.       

                   Предмет Уговора: ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, закључен дана 01.12.2015. године у Честерегу.

                                                        Члан 1.

                   Овим Уговором закуподавац даје, а закупац прима у закуп пословни простор површине 37 м2 који се налази у улици Маршала Тита 46 у Честерегу (бивша пекара).

                                                       Члан 2.

                   Пословни простор се даје на период од 5. (пет) година  уз месечну надокнаду од 58 Еура у динарској противвредности на дан уплате, са могућношћу продужења Уговора.

                                                      Члан 3.

                 Закупац преузима обавезу текућег одржавања објекта и зелених површина око објекта.

                Закупац сноси трошкове кориштења плина, воде, електричне енергије иосталих комуналија.

                                                     Члан 4.

                Закупац је дужан да користи пословни простор искључиво за обављање своје регис-троване делатности.

                                                     Члан 5. 

               Закуп тече од 01.06.2015. године. Закупац се ослобађа плаћања закупнине закључно са 30.10.2016. године чиме му се признаје улагање у привођење простора намени, а обавеза плаћања тече од 01.11.2016.  до 15. у месецу за претходни месец на рачун Месне заједнице  Честерег број:  840-1052645-28.

               Закупац се обавезује да редовно и у прописаним роковима измирује и остале комуналне трошкове (струја, плин, вода). Што ће доказати предајом Месној заједници копије плаћених рачуна до 20.тог у месецу.

                                                     Члан 6.

                Закупац без сагласности закуподавца нема право вршити било какве преправке или адаптацију пословног простора.

               Пословни простор закупац не може издати трећем лицу.

                                                     Члан 7.

               По престанку закупа закупац је дужан предати просторије у стању у коме их је и  при-мио, узимајући при томе у обзир промене до којих је дошло услед редовне употребе пословног простора.

                                                     Члан 8.

               Уколико се укаже потреба за променом или допуном неких од чланова  овог Уговора исти ће се регулисати Анексом Уговора.

                                                    Члан 9.

               Уговор о закупу престаје у случају непоштовања одредби из чланова 2, 3, 4, 5 и 6. овог

Уговора.

              Уговорне стране су се договориле да отказни рок по овом Уговору износи 30 дана од дана писменог обавештења.

                                                    Члан 10.

                На сва питања која нису уређена овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о

облигационим односима и другим одговарајућим прописима.

                                                    Члан 11.

               У случају спора по овом Уговору надлежан је Суд у Зрењанину.

                                                    Члан 12.

               Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих по два примерка задржава

свака страна за своје потребе.

              Уговор ступа на снагу даном потписивања.

 

 

                Закупац:                                                                                   Закуподавац:

 

 Pišite nam

Podržite nas

Važniji telefoni

Drugi o Česteregu

Dobro - Loše

Reč dve o prezentaciji

Preporučujemo

Sajtovi iz okoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Ljubiša Šujica