Čestereg
 Istorijat sela
 Geografski položaj
 O.Š. Petar Kočić
 Sport
 Udruženja
 Foto galerija
 Zanimljivosti
 Forum
 Mesna zajednica
 Crkva
 Kontakt

 

 

Zapisnici Saveta Mesne zajednice Čestereg

Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 34/13

Дана: 27.06.2013. год.

 

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са конститутивне седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 27.06.2013. године у просторијама месне заједнице са почетком у 17.30 сати.

                        Седници присуствује свих девет новоизабраних чланова Савета те Савет може правоснажно одлучивати.

                      Седницом председава до избора председника, председник у претходном сазиву Марко Глигић и након верификације мандата предлаже, а Савет прихвата

 

                                                                ДНЕВНИ РЕД:

 1.      Избор Председника Савета Месне заједнице Честерег

2.      Избор заменика Председника Савета Месне заједнице Честерег

3.      Доношење Одлуке о потписницима картона депонованих потписа

4.      Избор Одбора и Комисија

                                                                            Ад. 1

                        Једногласно за Председника Савета Месне заједнице Честерег изабран је Раде Обрадовић.

                                                                            Ад. 2

                        За заменика Председника Савета Месне заједнице Честерег јрдногласно је изабран Зоран Дукић.

                                                                           Ад. 3

                          Једногласно је донета одлука да се код Министарства финансија-Управе за јавна плаћања Филијала у Зрењанину депонују потписи за располагање новчаним средствима на рачуну Месне заједнице Честерег 840-1052645-28 

1.      Обрадовић Раде председника Сваета Месне заједнице Честерег,

2.      Дукић Зорана Заменика Председника Савета Месне заједнице Честерег и

3.      Кнежевић Марина члана Савета Месне заједнице Честерег.

                       Потписници ће се потписивати самостално и без ограничења.

                       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

                       Овим је дневни ред исцрпен и састанак је завршен у 21,00 сат.

  

             Секретар                                                                                                      Председник

           МЗ Честерег                                                                                                  МЗ Честерег

          Бјелајац Раде                                                                                                Обрадовић Раде 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 40/13

Дана: 27.06.2013. год.

 

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са друге  седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 04.07.2013. године у просторијама месне заједнице са почетком у 20 сати.

                        Седници присуствују: Богић Бранко, Вукелић Зоран, Дукић Зоран, Иванчевић Радојица, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде и Салак Небојша, а одсутни: Бекић Јовица и Глигић Марко те Савет може правоснажно одлучивати.

                      Седницом председава председник Обрадовић Раде и предлаже

                                                           Дневни ред

1.      Усвајање записника са претходне седнице

2.      Договор око организацује обележавања Дана Месне заједнице Честерег

3.      Текућа Питања

            Пошто је усвојен дневни ред почело се са радом.

                                                                    Ад. 1

             Записник са претходне седнице једногласно је усвојен.

                                                                    Ад. 2 

            Већина чланова Савета је учествовала у давању предлога о времену одржавања манифестације, програму, задужењима и преузимању обавеза на основу Чега је сачињен оквирни

 

ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТЕРЕГ

 26.07.2013. god.

 

20,00 сати  - Концерт КУД “ Петар Кочић “  и

                       групе „Извор“ из Честерега

22,00 сати – Ватромет, Народно весеље

 

27.07.2013. год.

 

11,00 сати – Свечана седница Савета Месне заједнице   

                       Честерег

11,30 сати – Полагање венаца на спомен обележја

12,00 сати – Отварање изложбе уметничких радова у 

                       простору Основне школе “Петар Кочић “

13,00 сати – Пуштање у рад „еко-чесме“

15,00 сати – Првенство у кувању   „Босанског лонца“                                            

20,00 сати – Народно весеље

 

28.07.2013. год.

 

09,00 сати – Такмичење у пецању УСР „Караш“

12.00 сати-   Рибља чорба за посетиоце на спортском рибњаку

17,00 сати – Фудбалска утакмица

20,00 сати – Народно весеље

 

                                                  Ад. 3

 -        Предлог да се на Сајту Честерег објављују све битне информације, одлуке и активности Месне заједнице уз покривање трошкова одржавања сајта и припрема материјала, једногласно је прихваћен.

-        Прихваћен је једногласно предлог да се покрене активност у Општини за одузимање парцеле на улазу у село код моста од тренутних корисника преко Комесаријата за избеглице и лицитира у корист Српске православне општине Честерег како би се помогло у покривању Цркве у Честерегу.

  

            Секретар                                                                                            Председник Савета

         МЗ Честерег                                                                                              МЗ Честерег

          Бјелајац Раде                                                                                         Обрадовић Раде

 


 Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 62/13

Дана: 10.09.2013. год.

  

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са пете  седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 04.09.2013. године у просторијама месне заједнице са почетком у 19 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде и Салак Небојша, а одсутни: Иванчевић Радојица те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седници Присуствује и извођач радова на Еко чесми Чкоњевић Бранимир.

                      Седницом председава председник Обрадовић Раде и предлаже

 

                                                          Дневни ред 

1.      Тренутно стање по питању Еко чесме

2.      Финансијски извештај за период од 01.01.2013.-30.06.2013. год.

3.      Финансијски извештај Обележавања Дана месне заједнице и Црквене славе

4.      Упознавање са радом Месне заједнице од јуна до септембра

5.      Текућа питања

            Пошто је усвојен дневни ред почело се са радом.

                                                                    Ад. 1

                        Председник је дао реч Вукелић Зорану који је поставио питање који су разлози незавршавања чесме до сада, шта је са разликом неурађених бехатон плоча и осталих ставки које се налазе у понуди.

                       Чкоњевић је одговорио да је на кашњење утицало више разлога и то : Добијање грађевинске дозволе тек у октобру, затим радови су стали због лошег времена, а након копања канала каснијег прикључка, и неископаних канала за полагање цеви и електричних каблова. Истакао је да очекује почетак радова на постављању опреме у току следеће недеље.

                       Договорено је да ће се заједнички договорити начин завршетка преосталих недостајућих радова или адекватне замене.

                                                                    Ад. 2

                   Председник је отворио расправу по питању финансијског извештаја за првих шест месеци 2013. године.

                  Дукић Зоран везано за дотације објаснио и како функционише финансирање клубова од Спортског Савеза, а да су то трошкови регистрације, обавезе према савезу и судијама, а да трошкове гостовања сносе клубови. Истакао да по његовом сазнању ФК нема Финансијских обавеза према Савезу.

                Вукелић Зоран истакао потребу постизања договора о даљем начину функционисања Фитнес клуба, теретане.

                  Закључак дискутаната је да се мора већа пажња посветити рационалном трошењу финансијских средстава због обавеза које Месна заједница има према добављачима.

                                                            Ад. 3

Председник образложио Финансијски план обележавања Дана Месне заједнице

 и црквене славе.

                 Финансијски план једногласно прихваћен уз примедбе Вукелића и Богића да је трошак према Мартин аудио био непотребан.

 

                                                                 Ад. 4

 Зоран Дукић присутне упознао са активностима које су вођене у овом периоду од

како је овај Савет изабран и истакао да се створене обавезе уредно решавају, а у складу са могућностима и ранија дуговања.

                                                                  Ад. 5

                 Председник истакао да је Савет замољен од стране ФК да им је неопходно пре почетка првенства за попуњавање недостајуће опреме: рукавице и копачке за шта им је потребно 30.000,00 динара.

                Бранко Богић предлаже да се одобре средства, а да клуб набави најнеопходнију опрему. Овај предлог једногласно прихваћен.

                Зоран Дукић изнео захтев школе за помоћ у куповини рачунара за потребе школе што је и прихваћено да Савет учествује са 10.000,00 динара.

               Зоран Вукелић Предложио да се у догледно време 40.000,00 динара обезбеди као учешће за куповину тракторске косачице за потребе кошења терена и других зелених површина. Овај став је прихваћен.

               Марин Кнежевић предложио да се за потребе Предшколске установе за оделење у Честерегу због посебних хигијенских захтева плати апарат за воду који ће се поставити у просторијама забавишта.

               Одлука је прихваћена једногласно.

               Састанак је завршен у 21 сат.

 

 

            Секретар                                                                                            Председник Савета

         МЗ Честерег                                                                                              МЗ Честерег

          Бјелајац Раде                                                                                         Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 73/13

Дана: 10.09.2013. год.

  

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са шесте  седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 04.09.2013. године у просторијама месне заједнице са почетком у 19 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде и Салак Небојша, а одсутни: Иванчевић Радојица те Савет може правоснажно одлучивати.

                                                           Дневни ред

 

1.      Финансијски план спортских клубова

2.      Текућа питања

            Пошто је усвојен дневни ред почело се са радом.

                                                                    Ад. 1

                        Председник је дао реч Богић Бранку и Глигић Марку да упознају присутне са финансијским планом клубова.

                        Богић Бранко је присутне упознао да ће се у фудбалском клубу купити неопходна опрема: 15 пари копачки, рукавице, лопта. Такође је изнео да је председник клуба Мајкић Милан и да се почело са радом. Првенство почиње у недељу 15. септембра, а да играчи који играју са стране у клубу неће представљати оптерећење за Месну заједницу.

                        Глигић Марко упознао је да рукометна сезона почиње задњег викенда у септембру, затим је упознао са активностима у клубу и изнео финансијски план увисини од дванаест милиона динара где су садржани трошкови такмичења као и трошкови изградње балон сале.Затим је изнео договор да се ангажује економ за ФК, РК и теретану. Теретана је по питању санитарног чвора санирана и исти је у функцији, а такође је ослобођен простор од кладионице те је побољшана функционалност теретане.

                        Вукелић Зоран предложио да се теретана појави пред Спортским савезом како би се обезбедила финансијска средства за њен рад.

                        Марко истакао да су за лекарске прегледе неопходна средства у износу од 7.000,00 динара што је од стране Савета прихваћено.

                                                                    Ад. 2

                   Марин Кнежевић истакао проблем пословних просторија да исте не доносе приход и да се по том питању нешто уради.

                  Предложено је и прихваћено да Обрадовић, Дукић и Кнежевић обаве разговор са Радојчићем, Глигић Смиљом и Латиновић Драгицом у вези пословног простора и да Савету предложе решење, Као и услове за оглашавање давања у закуп пословног простора( бивша пекара).

                 Глигић предложио да се изврши лицитација сенокоса јамуре код игралишта.

                 Такође је предложено да се и писменим путем обавести Председник општине и Општинско веће о великом проблему са псима луталицама.

               Записници са седница Савета да се постављају на огласну таблу.

               Марко преузео обавезу да уради нову огласну таблу која ће бити постављена у центру испред дома.

               Састанак је завршен у 20,30 сати.

 

            Секретар                                                                                            Председник Савета

         МЗ Честерег                                                                                              МЗ Честерег

          Бјелајац Раде                                                                                         Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 75/13

Дана: 10.10.2013. год.

   

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

 

                        са седме седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 10.10.2013. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 20 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде и Салак Небојша, а одсутни: Вукелић Зоран, Иванчевић Радојица те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                          Дневни ред

 

1.      Договор око решавања тренутних проблема везаних за клубове

2.      Текућа питања

            Пошто је усвојен дневни ред почело се са радом.

                                                                     Ад. 1

                         Марко Глигић истакао да је доста проблема финансијске природе решено, а очекује да ће убудуће да нормалније теку ствари везане за Рукометни клуб.

                        Тренутни проблем у рукомету је потреба замене мрежа на головима и крпљење заштитне жице иза голова.

                        Бранко Богић истакао да је у фудбалском клубу стање добро, а недосзатак се односи на потребу замене два водокотлића. Одржавање просторија функционише добро.

                        На основу изнетих ставова предложено је и једногласно је донета

                                                            О Д Л У К А

                        Да се издвоји 15.000,00 динара за набавку нових мрежа на рукометном терену, а да се у свлачионици на фудбалском терену набаве два водокотлића.

                                                                         Ад. 2

                         Зоран Дукић је изнео да се са Радојчић Браниславом разговарало у вези просторија и да је он спреман плаћати износ од 4.000,00 динара, или да помаже клубове у тој противвредности. Такође је истакао да је он сагласан да се простор бивше библиотеке узда на кориштење, а он да уреди просторију поред кафане.

                        Након расправе одлучено је да се овај договор примењује до краја године.

                        Овим је састанак завршен у 21 сат.

 

           Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                            Обрадовић Раде

 


 

Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 98/13

Дана: 16.12.2013. год.

 

                                                         ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са осме седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 16.12.2013. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 19 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Обрадовић Раде и Салак Небојша, а одсутни: Богић Бранко, Иванчевић Радојица, Кнежевић Марин те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                                    Дневни ред

 

1.      Упознавање са обавезом правдања средстава добијених за Еко чесму од

Секретаријата за Енергетику и минералне сировине.

2.      Договор око организације бадње вечери

3.      Текућа питања

 

                                                                         Ад. 1

                         Зоран Дукић је присутне чланове Савета упознао са обавезом правдања средстава Покрајинском Секретаријату, а да због незавршених радова износ од 192.280.58 динара није плаћен и да то постаје проблем.

                        У дискусији је заузет став да се са извођачем договори да се недостајући радови ураде чим то време дозволи, а од Секретаријата затражи продужење рока за правдање утрошка средстава За Еко чесму.

                                                                        Ад.2

                         Чланови Савета су анализирали могућности да се настави традиција поделе поклона деци на бадње вече и након дискусије донео једногласно

 

                                                                 О Д Л У К У

                         Православној црквеној општини Честерег пребацити средства у износу од 45.000,00 динара како би организовали поделу поклона за бадње вече у Честерегу.

                                                                          Ад.3

                         -Пошто је обавеза Месне заједнице да у складу са финансијским планом усвоји и План Набавки одлучене је да се исти усагласе и обаве радње које су неопходне да се исти преда Управи за јавне набавке у законском року.

                        -Поводом одржавања Хуманитарног концерта за Милицу Кнежевић договорен је организован одлазак аутобусом за двадесеторо деце.

 

                                                                        Ад.4

                         Пошто је постала извесна набавка трактора-косачице снаге 14 КС са додатком грма за снег оријентационе цене око 140.000,00 динара донета је одлука да се фудбалском клубу финансијски помогне куповина трактора-косачице.

                        Овим је дневни ред исцрпен и састанак завршен у 20,30 сати.

  

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 12/14

Дана: 11.02.2014. год.

 

                                                         ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са девете седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 11.02.2014. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 19 сати.                                          

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Обрадовић Раде, а одсутни: Богић Бранко, Иванчевић Радојица, Кнежевић Марин и Салак Небојша те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                                    Дневни ред

1.      Усвајање записника са претходне седнице

2.      Доношење Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности – Рекултивација парцеле број 1111 у КО Честерег

3.      Предлагање и усвајање кандидата за састав комисије за провођење Јавне набавке мале вредности

4.      Извештај о плаћањима обавеза из ранијег периода и текућих обавеза

5.      Текућа питања

                                                                        Ад. 1

                         Записници са седме и осме седнице Савета су једногласно усвојени.

                                                                        Ад.2

                        Чланови Савета су упознати са потребом покретања јавне набавке мале вредности – Рекултивација парцеле бр. 1111 у КО Честерег процењене вредности 2.980.000,00 динара. Након тога једногласно су одлучили да се набавка покрене.

                                                         

                                                                         Ад.3 

                        Пошто су упознати са потребом доношења решења о формирању Комисије за спровођење јавне набавке мале вредности и са њеним обавезама, а након проведене расправе,  Дукић Зоран је за чланове Комисије предложио: Салак Игора, Радојчић Слободанку, Бјелајац Раду, Глигић Марка и Бекић Јовицу.

                        Присутни Чланови Савета су овај предлог једногласно прихватили.

                        -Пошто је обавеза Месне заједнице да у складу са финансијским планом усвоји

                                                                         Ад.4

                         Дукић Зоран је присутне потсетио о наслеђеним обавезама из ранијег периода, о условима измирења текућих обавеза и констатовао да је до сада добар део обавеза извршен, а очекује се у договору са општином скоро решење и преосталих обавеза.

                        Истакао је да и поред отежаних услова функционисања Месних заједница и пооштрене финансијске дисциплине Месна заједница успева да остварује планиране активности и поред повремених проблема у односу на пребацивање требованих средстава за плаћање обавеза.

                                                                      Ад. 5

                   -    Присутни су упознати са могућностима куповине тракторске косачице са грталицом за снег и моторног чистача за снег за цену од 160.000,00 динара.

                        Зоран Дукић се изјаснио да је за куповину тракторске косачице са грталицом, а да је непотребно узимати и моторну грталицу поред трактора.

                        Вукелић Зоран је изнео став да је добро да се купе обе машине јер се мања може користити за чишћење стаза.

                        Након гласања већином гласова је донета одлука да се обе машине купе.    

                   -    Присутни су упознати са молбом Амбуланте у Честерегу да им се донирају две канцеларијске столице потребне за рад амбуланте.

                        У расправи је констатовано да се разуме проблем у месној амбуланти јер сличан проблем има и месна заједница Честерег те је донесен закључак да се у наредном периоду настоје решити ова два евидентирана проблема са столицама.

                     -  Марко Глигић је присутне упознао да се и поред евидентних проблема  у фудбалском и рукометном клубу ствари крећу у добром  смеру и очекује да ће тако бити и убудуће.

                    Овим је дневни ред исцрпен и састанак је завршен у 20,30 сати.

  

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 52/14

Дана: 10.05.2014. год.

 

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                        са десете седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 110.05.2014. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 20 сати.                                         

                        Седници присуствују: Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде, а одсутни: Бекић Јовица, Богић Бранко, Иванчевић Радојица,  и Салак Небојша те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                                    Дневни ред:

 

1.      Договор око лицитације јамура

                                                               Ад. 1

             Савет је информисан од стране Дукић Зорана да су без знања било кога из Савета Месне заједнице Честерег део јамуре код терена покосили Вујиновић Милан и Рајлић Чедо, а пре заказане лицитације те је потребно договорити се како да се разреши проблем који је настао.

            Вукелић Зоран предлаже да се донесе одлука да се јамуре уступе фудбалском клубу и да их они оприходују односно убирају паре од лицитације, а за текуће потребе клуба, а да се покошена количина наплати по реалној цени.

            Савет је предлог једногласно прихватио што су телефонски потврдили и одсутни чланови Савета. Почетна цена за јамуру код Далмације је 15.000,00 динара.

            Савет ће овог пута лицитирати сенокосе, а убудуће ће то радити Фудбалски клуб.

            Лицитацију ће провести: Обрадовић Раде, Дукић Зоран, Богић Бранко, Глигић Марко и Бјелајац Раде.

            Овим је дневни ред исцрпен и састанак  је завршен у 21 сат.

  

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 

 

                                                               З А П И С Н И К

  

                        сачињен дана 11.05.2014. године приликом лицитације сенокоса у јамурама.

 

            Присутни лицитацији од стране Месне заједнице су: Обрадовић Раде, Дукић Зоран, Богић Бранко, Глигић Марко и Бјелајац Раде.

            Испред Вујиновића и Рајлића присутан је Вујиновић Младен и договорено је да за покошено сено исплате износ од 15.000,00 динара.

            Непокошени део је излицитирао Барбул Душко за износ од 7.500,00 динара.

            Сенокос у другој јамури излицитирали су : Кузмановић Драган – 5.000,00 дин.

Радуљ Милан – 5.000,00 дин. И Мајкић Зоран – 5.000,00 динара.

 

 

У Честерегу, 11.05.2014.                                                           Комисија:

 


 Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 52/14-1

Дана: 26.06.2014. год.

  

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са једанаесте  седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 26.06.2014. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 20 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Вукелић Зоран, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде, Салак Небојша, а одсутан:  Иванчевић Радојица  те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде: 

                                                                   Дневни ред:

 

1.      Усвајање записника са девете и десете седнице

2.      Договор око обележавања дана Месне заједнице Честерег и избор Одбора за обележавање дана Месне заједнице

3.      Информација о активностима Месне заједнице између две седнице

4.      Поднесак Кнежевић Драгана

5.      питања и предлози

                                                                        Ад. 1

                         Записници са девете и десете седнице једногласно су прихваћени.

                                                                        Ад. 2

                         Председник је присутне упознао са потребом договора око организације обележавања дана Месне заједнице и организовања забаве у те дане.

                        Истакао је да је угоститељ из Житишта Врховац Небојша заинтересован да организује тродневни програм или самостално или у сарадњи са нашим угоститељима.

                        Богић Бранко сматра да старт у контакту није био добар и да је требало прво понудити нашим угоститељима да то организују.

                        Кнежевић Марин – Предност не треба давати нашим угоститељима него их третирати на исти начин.

                        Марко Глигић истиче да неби требало све да се сведе само на угоститељске услуге него да се пажња посвети и другим областима.

                        Дукић Зоран- Прво треба утврдити програм и дане у које ће се одвијати исти, такође мисли да нашим људима треба пружити могућност, али ако не могу неке ствари организовати морамо се сложити шта да се ради. Истакао је да је контактирао и Туристичку организацију да се укључи у ову активност.

                        Бекић Јовица мисли да организацију треба понудити неком од наших угоститеља., а риболовци ће за цело село кувати рибљу чорбу.

                        Оквирно је договорено да се програм своди на Такмичење у кувању босанског лонца, фудбалске утакмице, турнира у шаху, културноуметничког програма, турнира у бацању тројки...

                        Договорено је да Месна заједница обезбеди бину и прикључак за струју, а држалац или држаоци простора остало везано за угоститељску делатност и музику, с тим што  ће термин за културноуметнички програм бити од 20-22 сата с правом кориштења озвучења.

                        Програм почиње у петак у 20 сати до недеље односно понедељак 02 сата.

                        Предсдник организационог одбора  је Обрадовић Раде, задужени за организацију  Такмичења у кувању босанског лонца су: Бјелајац Раде, Бекић Јовица и Кнежевић Марин, за спортске активности Богић Бранко и Глигић Марко, за културноуметнички програм Рибић Дијана и представници КПЗ.

                        Богић Бранко предлаже да се донесе одлука о ненаплаћивању места за продавце играчака и занатлијских производа, само да продавци пљескавица дају пљескавице за учеснике културноуметничког програма. Овај предлог је једногласно прихваћен, такође је договорено да се поплочани простор користи само за дечју забаву. 

                                                                    Ад. 3

                         Зоран Дукић је упознао присутне да је извршена лицитација сенокоса у јамурама и о извршеним уплатама, а убудуће ће лицитацију радити Фудбалски клуб како је предложио Вукелић Зоран.

                        Зоран Вукелић констатовао да је секретар својевољно умањио број пропуста за ћуприје који су требовани од Општине, и питао дали су обавезе мрема добављачима измирене. Добио је одговор да је број пропуста умањен на захтев председника Општине, а да су обавезе према добављачима измирене.

                                                                    Ад. 4

                         Кнежевић Драган је затражио од Савета да да сагласност да он може да учествује у преузимању плаца који се води на Јанићијевићима из Бан. Карађорђева који по уговору нису већ дужи период ништа градили.

                        Савет Месне заједнице даје сагласност да Кнежевић Драган може учествовати у поступку преузимања плаца у складу са законом за шта је надлежна СО и ЈП „Развој“ Житиште. 

                                                                   Ад.5

                        Богић Бранко упознао Савет да првенство у фудбалу почиње у августу и да ће бити потребна куповина недостајуће опреме и да ће се клуб ускоро обратити Савету за помоћ.

                        Вукелић Зоран предлаже да се огради дечје игралиште до почртка обележавања дана МЗ, као дас прегледају и испитају помпе односно бунари по селу и што већи број оспособи за кориштење.

                         Овим је дневни ред исцрпен и састанак завршен у 22 сата.

 

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 52/14-2

Дана: 30.06.2014. год.

 

                                                         ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са дванаесте седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 30.06.2014. године у просторијама Месне заједнице са почетком у 20 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Глигић Марко, Дукић Зоран, Кнежевић Марин, Обрадовић Раде, Салак Небојша, а одсутан: Вукелић Зоран, Иванчевић Радојица, Кнежевић Марин те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                                    Дневни ред:

 1. Договор око обележавања дана Месне заједнице Честерег

                                                                          Ад. 1

                         Председник Савета је присутне упознао да су се након договора заинтересованих држалаца простора за организацију Врховац Небојше, Рибић Дијане, Бркић Раденка и Радојчић Бранислава исти договорили да заједнички организују угоститељску делатност и забаву на отвореном, а МЗ ће како је већ договорено на претходном Савету обезбедити бину и електро прикључак, а остале трошкове сносе држаоци простора. Исте ће у договорима са Саветом представљати Рибић Дијана.

                        Чланови Савета су се сложили са оваквим договором и обавезали чланове Одбора да у склади са ранијим договором постарају о реализацији организације.

                       Овим је дневни ред исцрпен и састанак завршен у 21 сат.

 

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 


Република Србија-АП Војводина

Општина Житиште

Месна заједница Честерег

Број: 52/14-3

Дана: 13.07.2014. год.

  

                                                        ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

                         са тринаесте седнице Савета Месне заједнице Честерег одржане дана 13.07.2014. године у просторијама Месне заједнице са почетком у16 сати.                                         

                        Седници присуствују: Бекић Јовица, Богић Бранко, Глигић Марко, Иванчевић Радојица, Обрадовић Раде, Салак Небојша, а одсутни: Дукић Зоран и Кнежевић Марин те Савет може правоснажно одлучивати.

                         Седницом председава председник Савета Месне заједнице Честерег Обрадовић Раде:

                                                                    Дневни ред:

 

1.      Договор око обезбеђења неопходних услова за почетак фудбалског првенства.

                                                                            Ад. 1

                          Богић Бранко је упознао чланове Савета о проблемима које клуб има икоји га онемогућавају да нормално тренирају и такмиче се. Горући проблем је котао због чега се играчи не могу окупати као и дотрајале мреже са којим се не може започети првенство. Има проблема и у опреми која недостаје. Проблем је горући и треба га што пре решити.

                           Након дискусија констатовано је да Савет може помоћи набавком новог котла и нових мрежа, а за остало се сви заједнички се требамо залжити како би се проблеми решили до краја.

                          Једногласно је донета Одлука да се што пре набаве котао и мреже.

                          Вукелић Зоран предложио је да се изанализирају месечни приливи како би се могла убудуће константно пребацивати потребна средства клубу.

                         Овим је дневни ред исцрпен и састанак завршен у 16.30 сати.

 

          Секретар:                                                                                                  Председник:

        Бјелајац Раде                                                                                           Обрадовић Раде

 

 

 Pišite nam

Podržite nas

Važniji telefoni

Drugi o Česteregu

Dobro - Loše

Reč dve o prezentaciji

Preporučujemo

Sajtovi iz okoline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Ljubiša Šujica